CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2016

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tăng mức lương cơ sở  đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang; vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư phạt đến 80 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016.

Quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành VBQPPL

Có hiệu lực từ 01/07/2016,Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lập đề nghị xây dựng VBQPPL, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL, trừ VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; Công báo và niêm yết VBQPPL; dịch VBQPPL ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; kiểm tra, xử lý VBQPPL; rà soát, hệ thống VBQPPL; bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành VBQPPL.

Điều kiện hành nghề thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật thú y có hiệu lực từ 1/7/2016. Theo đó, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y phải có đủ  điều kiện theo quy định tại Điều 108 của Luật thú y và phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ 1/7/2016, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 01/07/2016. Theo đó, có 7 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn gồm: 1- Sân bay; 2- Hồ chứa thủy điện có cửa van điều tiết lũ và hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m3 trở lên; hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; 3- Cảng biển loại I và loại II; 4- Cầu qua vùng cửa sông ven biển, eo biển, vịnh hoặc các đảo vùng nội thủy có khẩu độ thông thuyền từ 500 m trở lên; 5- Tháp thu phát sóng phát thanh, truyền hình có kết hợp khai thác tham quan, kinh doanh phục vụ khách trên tháp; 6- Cáp treo phục vụ hoạt động tham quan, du lịch; 7- Vườn quốc gia.

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016, người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Có hiệu lực từ 1/7/2016, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Hỗ trợ huấn luyện người lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực từ 01/07/2016. Trong đó, Nghị định quy định hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

Tăng mức lương cơ sở  đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ 15/07/2016. Theo đó, từ ngày 1/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.150.000 đồng/tháng).

Cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Theo  Nghị định 48/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh) có hiệu lực từ 15/07/2016, cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND cấp tỉnh gồm 2 phòng: Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư phạt đến 80 triệu đồng

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực 15/07/2016. Nghị  định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và  đầu tư. Mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức là 80 triệu đồng. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức./.

Hỗ trợ lãi suất để bảo vệ và phát triển rừng

Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2016.

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp

Theo Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và  tiêu chí hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp, điều kiện xét hỗ trợ là hợp tác xã nông nghiệp thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã nông nghiệp phải đảm bảo: Công trình kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp, phù hợp với các quy hoạch liên quan, có phương án khai thác, duy tu, bảo dưỡng và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với công trình kết cấu hạ tầng xin hỗ trợ…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 25/7/2016.Tin liên quan