Chứng khoán và Thị trường vốn

Dịch vụ Tư vấn về Chứng khoán và Thị trường vốn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về chính sách và các qui định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường vốn tại Việt Nam
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với các công ty đại chúng và các công ty niêm yết;
  • Tư vấn thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư trong nước, bao gồm quỹ đầu tư dạng đóng hoặc dạng mở, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc tiến hành các hoạt động đầu tư khác như mua bán công ty tư nhân, vay chuyển đổi và các hoạt động đầu tư tài chính khác;
  • Tư vấn về qui trình và phương thức phát hành, chào bán, IPO và niêm yết cổ phiếu.


Tin liên quan