Doanh nghiệp và Thương mại

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp và Thương mại của chúng tôi bao gồm: 

  • Tư vấn về các hình thức và cấu trúc doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục thành lập
  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Qui chế Hoạt động, Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Chính sách Kiểm soát và Tuân thủ Nội bộ;
  • Tư vấn, soạn thảo và trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán các hợp đồng kinh doanh hoặc thương mại;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh thương mại của khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho khách hàng


Tin liên quan