Tư vấn đầu tư

Dịch vụ Tư vấn và Đầu tư của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về điều kiện và thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước;
  • Tư vấn về phương thức và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ dự án đầu tư, bao gồm cả lập báo cáo nghiên cứu khả thi và giải trình phương án đầu tư;
  • Thay mặt khách hàng tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, làm việc với các cơ quan nhà nước nhầm đạt được sự phê chuẩn, chấp thuận cần thiết để có giấy chứng nhận đầu tư; 
  • Tư vấn và hỗ trợ các công việc cần thiết ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư để doanh nghiệp hoặc dự án có thể hoạt động hoặc triển khai theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của khách hàng.


Tin liên quan